cycling

Cycling - Mario Cipollini Quotes

Inspirational Cycling - Mario Cipollini Quotes for Athletes

If you brake, you don't win.
SportsPlus logo
"If you brake, you don't win."
- Mario Cipollini
1
If you brake, you don't win.
SportsPlus logo
"If you brake, you don't win."
- Mario Cipollini
1